Shree Hari

Audio – Sanskrit

DAILY GITA RECITATION (5 Shlokas)

 

 

                                             

 

 

 

Gita 4-6

1.    Ajo’pi sannavyayaatmaa bhootaanaamisvaro’pi san

     Prakritin svaamadhisthaaya sambhavaamyaatmaamaayaya

Gita 4-7

2.    Yadaa yadaa hi dharmasya glaanirbhavati bhaarata

     Abhyutthaanamadharmasya tadaatmaanama srjaanmyaham

Gita 4-8

3.    Paritraanaaya saadhunaam vinaashaaya cha dushkrtaam

     Dharmasamsthaaoanaarthaaya sambhavaami yuge yuge

 

Gita 4-9

4.    Janma karmacha me divyamevam yo vetti tattvatah

Tyaktvaa deham punarjanma naiti maameti so’rjuna

Gita 4-10

5.    Veetaraagbhayakrodhaa manmayaa maamupaashritaah

Bahvo jnaanatapasaa pootaamadbhaavamaagataah